KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASNÝ NOVÝ ROK 2015  

VÁM VŠEM 

PŘEJE VOLNOČÁSEK

Informace o nás

Volnočasové centrum "Volnočásek" zřídila obec Velký Borek.  Našim cílem je být multifunkčním zázemím pro spolkovou, zájmovou a kulturní činnost. Jsme otevřeni a vítáme spolupráci s organizacemi i jednotlivci, kteří chtějí představit svou činnost a naučit ostatní to, co sami umí. Součástí Volnočasového centra je také knihovna se zajímavým knižním fondem.

.

Historie projektu

Obec Velký Borek dokončila rekonstrukci bývalé prodejny Jednota na Volnočasové centrum s využitím dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Výbor Regionální rady Střední Čechy schválil dne 1. března 2012 poskytnutí dotace na tento projekt ve výši 9 802 614,92 Kč, přičemž celkové náklady projektu byly plánovány v celkové výši cca12,3 mil.Kč. Vlastní realizaci stavebních prací předcházelo výběrové řízení na dodavatele     (a jeho kontrola ze strany poskytovatele dotace). Původně vysoutěžená cena cca 8 900 000 Kč se navýšila v důsledku změn (hlavně rampy) na 9 600 000 Kč včetně DPH.  Cílem projektu bylo transformovat nevyužívané prostory bývalé prodejny na volnočasový areál, vybudovat multifunkční zázemí pro spolkovou, zájmovou a kulturní činnost, vytvořit nové prostory pro knihovnu a zřídit jedno nové pracovní místo vedoucího areálu.

Cesta k tomu, abychom mohli centrum využívat a aby se bývalá zchátralá a  zanedbaná budova prodejny Jednota v centru obce změnila k nepoznání, byla velice dlouhá a  trnitá.

V roce 2008 obec zmíněný objekt  zakoupila a hned začala připravovat podklady pro podání žádosti o dotaci na přestavbu prodejny na volnočasové centrum. Žádost jsme podali v roce 2009. Součástí projektu byla tehdy  i přestavba obecního úřadu, kde byla v patře plánovaná výtvarná dílna.

Bohužel jsme v tomto prvním kole neuspěli. Projekt byl sice zpracován velmi dobře, ale žadatelů bylo příliš mnoho a finančních prostředků příliš málo…

Nevzdávali jsme to a jakmile bylo vyhlášeno v roce 2010 další dotační kolo, pustili jsme se do toho znovu – vše se předělávalo, protože byly změněny podmínky pro žadatele. Museli jsme radikálně snížit náklady na přestavbu, takže jsme upustili od  umístění výtvarné dílny v budově obecního úřadu a vše jsme situovali pouze do bývalé prodejny Jednota. Tentokrát náš projekt skončil v pořadí hodnocených projektů těsně pod čárou, která oddělovala úspěšné žadatele o dotaci od těch ostatních. Opět jsme finance nezískali kvůli množství žadatelů.

Ani tentokrát jsme to nevzdali a přihlásili se potřetí – a sláva, uspěli jsme. Výbor Regionální rady Střední Čechy nám  schválil dne 1. března 2012 poskytnutí dotace  ve výši 9 802 614,92 Kč. Veliký úspěch, když si uvědomíme, že přibližně v této výši se pohybuje rozpočet naší obce na celý rok.

A to byl jen začátek dalších pracovně velmi náročných měsíců – vždyť celá akce musela být dokončena do konce roku 2012.  Ve výběrovém řízení na zhotovitele centra zvítězila firma Šnajdr. Ta se se všemi problémy, které se při výstavbě vyskytly, vypořádala se ctí. Nikomu v obci jistě neuniklo, že pracovníci této firmy trávili na stavbě víkendy i svátky.

Šťastnou ruku jsme měli i při výběru pana  Ing. Arch.Miloslava Marka, který byl  technickým  a autorským dozorem   investora  stavby .

Velikou oporou nám byl a ještě bude pan Ing.Tomáš Martinec PhD., manažer, který nám pomáhal se správným podáním žádosti o dotaci. Trpělivě připravoval veškeré změny, které bylo třeba provádět při každé nové žádosti o dotaci. A pomůže nám i s monitorovacími zprávami, které budeme muset pravidelně předkládat jako součást vyhodnocování projektu pro Regionální radu Střední Čechy.Všem výše jmenovaným patří obrovské poděkování.

Speciálně bych chtěla moc poděkovat panu starostovi Ing.Josefu Procházkovi za obrovské a neutuchající úsilí, které věnoval tomu, aby  obec dotaci získala a posléze, aby realizace projektu dobře dopadla. Mnohdy to bylo hodně složité a po všech stránkách nepředstavitelně náročné.